THAILAND INTERNATIONAL SPORT EXPO

THAILAND INTERNATIONAL SPORT EXPO  มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ ของอุตสาหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นที่ปีที่  6  ด้วยความร่วมมือของการรวมตัวจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จํากัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเสนอแผนการดำเนินงาน  THAILAND INTERNATIONAL SPORT EXPO 2018  ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้.